ข้อตกลงสมาชิกสโตร์

บริษัท รักบ้านเกิด จำกัด จัดทำ www.rakbankerd.com, www.rakbankerdshop.com และ store.rakbankerd.com ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “เว็บไซต์”เพื่อสนับสนุนกิจกรรมการใช้งานเว็บไซต์ของผู้ใช้งานจะอยู่ภายใต้เงื่อนไขและข้อตกลงนี้ ผู้ใช้งานจึงควรศึกษาเงื่อนไขและข้อตกลงฉบับนี้ และ/หรือเงื่อนไขและข้อตกลงอื่นใดที่บริษัทฯได้แจ้งให้ทราบบนเว็บไซต์โดยละเอียดก่อนการเข้าใช้เว็บไซต์ ทั้งนี้ การเข้าใช้เว็บไซต์นี้ให้ถือว่าผู้ใช้งานยอมรับและตกลงที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงดังกล่าวทั้งหมด หากผู้ใช้งานไม่ประสงค์ที่จะผูกพันตามเงื่อนไขและข้อตกลง  ขอความกรุณาผู้ใช้งานยุติการใช้งานเว็บไซต์นี้

สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ใช้งาน

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิเฉพาะผู้ใช้งานที่ลงทะเบียนเป็นสมาชิกเว็บไซต์ สามารถสั่งซื้อสินค้าและ/หรือร่วมทำกิจกรรมต่างๆ(ถ้ามี)ที่จัดขึ้นในเว็บไซต์

2. การลงทะเบียนสมาชิกเว็บไซต์ ผู้ใช้งานจะต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลของตนเองอย่างถูกต้องสมบูรณ์และทันสมัย (update) ที่สุด

3. ผู้ใช้งานตกลงจะแก้ไขปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลที่เคยระบุไว้ในข้อ 2 ให้ถูกต้องและตรงต่อความเป็นจริงในปัจจุบันอยู่เสมอ

4. ผู้ใช้งานตกลงจะรักษาอีเมลและรหัสผ่านของตนไว้เป็นความลับ หากผู้ใช้งานมอบหรืออนุญาตให้บุคคลอื่นนำข้อมูลส่วนบุคคล และ/หรืออีเมลแอดเดรสและรหัสผ่านดังกล่าวไปใช้การใดๆ ให้ถือว่าเป็นการกระทำโดยตัวของผู้ใช้งานเองและอาจมีผลผูกพันกับผู้ใช้ในทางกฎหมายด้วย

5. ในกรณีผู้ใช้งานใช้สิทธิไปในทางที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ใช้งานอื่นใด ผู้ใช้งานตกลงที่จะรับผิดชอบต่อความเสียหายดังกล่าวที่เกิดขึ้นเต็มจำนวน

6. สำหรับสมาชิกเว็บไซต์ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี การทำธุรกรรมใดๆที่เกี่ยวข้องกับการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ปกครองก่อนทุกครั้ง

7. บริษัทฯ สงวนสิทธิที่จะเพิกถอนการเป็นสมาชิกเว็บไซต์ของผู้ใช้งานได้ทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหากบริษัทฯพบว่ามีการกระทำดังต่อไปนี้

7.1 ผู้ใช้งานให้ข้อมูลที่เป็นเท็จในการลงทะเบียนตามด้านบน ซึ่งให้รวมถึงการไม่แก้ไขข้อมูลของผู้ใช้งานให้เป็นข้อมูลปัจจุบัน

7.2 ผู้ใช้งานไม่รักษาอีเมลแอดเดรสและรหัสผ่านไว้เป็นความลับ

7.3 ผู้ใช้งานกระทำการไม่เหมาะสม ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย  หรือขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าผู้ใช้งานอาจเข้าใช้เว็บไซต์โดยมีเจตนาทุจริต

การจำกัดความรับผิด

        ด้านเนื้อหา แม้บริษัทฯ จะทำการตรวจทานเนื้อหาและความสอดคล้องของเนื้อหาอยู่เป็นประจำก็ตาม แต่บริษัทฯก็ไม่สามารถรับประกันว่าเนื้อหาดังกล่าวมีความถูกต้องสมบูรณ์เพียงพอหรือทันกาลทันเวลา ดังนั้น บริษัทฯ จึงไม่อาจรับผิดชอบไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมสำหรับความผิดพลาด ล่าช้าของข้อมูล การขาดความต่อเนื่องของการเชื่อมโยงอุปกรณ์ไม่ว่าจะมีผู้ใดได้แจ้งหรือแนะนำบริษัทฯ ก่อนหน้าเกี่ยวกับโอกาสที่จะเกิดปัญหาดังกล่าวหรือไม่ก็ตาม

ระบบการให้บริการ ผู้ใช้งานรับทราบและตกลงอย่างชัดแจ้งว่าบริษัทฯ ไม่อาจรับประกันว่าเปิดเข้าหรือการใช้เว็บไซต์ทั้งส่วนหนึ่งส่วนใด หรือทั้งหมดจะสามารถกระทำได้ตลอดเวลา รวดเร็วทันใจ ปราศจากการรบกวน หรือมีข้อผิดพลาด และไม่รับประกันว่าเว็บไซต์จะปราศจากไวรัส ระเบิดเวลาหรือสิ่งก่อความเสียหายต่อคอมพิวเตอร์อื่นใดของผู้ใช้งาน ทั้งนี้ สิทธิส่วนบุคคล ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานตามรายละเอียดดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น จะอยู่ภายใต้นโยบายสิทธิส่วนบุคคลของบริษัทฯ

        สิทธิของบริษัทฯบริษัทฯ มีสิทธิในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกข้อตกลงฉบับนี้ และ/หรือเงื่อนไขและข้อตกลงอื่นใดบนเว็บไซต์โดยไม่จำต้องแจ้งให้ผู้ใช้งานทราบล่วงหน้า

ผู้ใช้งานตกลงและยอมรับว่าเครื่องหมายการค้า แนวคิดและรูปแบบในการนำเสนอที่พัฒนาขึ้นเพื่อใช้ในการให้บริการในเว็บไซต์นี้ถือเป็นงานที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา ห้ามผู้ใดทำการลอกเลียนแบบทำซ้ำหรือดัดแปลงไม่ว่าจะบางส่วนหรือทั้งหมด

เนื้อหาทั้งหมดที่แสดงในเว็บไซต์อยู่ภายใต้กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา โดยมีบริษัทฯเป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหลายที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ ผู้ใช้งานสามารถใช้เนื้อหาเหล่านั้นเพื่อประกอบการใช้งานเว็บไซต์เท่านั้น ห้ามมิให้ผู้ใช้งานทำการลอกเลียนแบบหรือทำซ้ำเนื้อหาเหล่านั้นเพื่อใช้งานในวัตถุประสงค์อื่นๆ

ผู้ใช้งานต้องไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือควรเชื่อได้ว่าเป็นการละเมิดสิทธิในลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร ความลับทางการค้า รวมทั้ง ทรัพย์สินทางปัญญาอื่นตามกฎหมายไม่ว่าโดยวิธีการใด ทั้งนี้ ไม่ว่าจะกระทำโดยมีเจตนาหรือไม่ก็ตาม หากผู้ใช้งานฝ่าฝืนข้อกำหนดดังกล่าวผู้ใช้งานตกลงให้บริษัทฯ ยกเลิกการเป็นสมาชิกของผู้ใช้งานเป็นการถาวรและดำเนินคดีตามกฏหมายกับผู้กระทำผิด

        กฎหมายที่ใช้บังคับ เงื่อนไข และข้อตกลงในการใช้เว็บไซต์นี้ และ/หรือเงื่อนไขและข้อตกลงอื่นใดที่ปรากฏบนเว็บไซต์อยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายไทย และไม่อยู่ภายใต้การขัดกันแห่งกฎหมาย