วิจิตรแห่งร่มโพธิ์

28 มิถุนายน 2560
2366

วัดอรุณ หรือ วัดแจ้ง เป็นวัดโบราณ สร้างสมัยอยุธยา แต่เดิมเรียกว่า วัดมะกอก สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชโปรดเกล้าฯ ทรงเอาป้อมวิชัยประสิทธิ์ข้างฝั่งตะวันตกเป็นที่ตั้งตัวพระราชวัง ซึ่งได้ขยายเขตพระราชฐานไปถึงวัดแจ้งจึงเป็นวัดภายในพระราชชวัง เหมือนกับวัดพระศรีสรรเพชญ์ สมัยอยุทธยาทั้งยังเป็นที่ประดิษฐาณพระแก้วมรกตที่อัญเชิญมาจากเวียงจันทร์ พ.ศ.๒๓๒๒ ก่อนที่จะย้ายมาประดิษฐาณที่วัดพระศรีรัตนศาสดาราม พ.ศ.๒๓๒๗ต่อมารัชกาลที่ ๒ พระองค์เป็นผู้ปั้นพระประธานในพระอุโบสถ ด้วยพระองค์เอง จึงเป็นวัดที่พระองค์ทรงผูกพันธ์อย่างมาก และได้เปลี่ยนชื่อวัดเป็น วัดอรุณราชธารามต่อมารัชกาลที่ ๔ ได้เปลี่ยนชื่อวัดเป็น วัดอรุณราชวราราม เมื่อมีผู้มาเยือนถึงวัดอรุณ สิ่งที่ต้องเห็นเด่นชัด ก็คือยักษ์วัดแจ้ง มีเรื่องเล่าว่า ยักษ์วัดโพธิ์ มาตีกับยักษ์วัดแจ้ง ตีกันจนบ้านเมืองแถวนั้นราบเป็นหน้ากอง ต่อมาเรียกกันว่า ท่าเตียน ซึ่งไม่ปรากฏว่าผู้ใดชนะสิ่งที่แน่ๆ ก็คือ ยักวัดแจ้งเป็นผู้พิทักษ์รักษาพระอุโบสถวัดอรุณที่อยู่ ๓๔ ถนนอมรินทร์ แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร

สิ่งปลูกสร้าง พระปรางค์ มณฑป พระอุโบสถ พระวิหาร พระพุทธรูปตามพระระเบียง ๑๒๐ องค์ หอระฆัง และหอไตร

หน้าบันพระอุโบสถ เทวดาถือพระขันธ์ประทับในปราสาททอง, มีลายกนก และนางฟ้าอยู่รอบๆ

พระประธาน พระพุทธธรรมมิศราช โลกธาตุดิลก

จิตรกรรมฝาผนัง พุทธประวัติ และ พุทธชาดก (พระอุโบสถ)

พระพุทธรูปที่สำคัญ พระพุทธชัมพูนุช พระแจ้ง พระพุทธนฤมิตร

สิ่งที่น่าสนใจ พระจุฬามณี

ประเภท พระอารามหลวงชั้นเอกพิเศษ ชนิดราชวรมหาวิหาร

สังกัดคณะสงฆ์ เถรวาท มหานิกาย

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×