ราคาสินค้าเกษตร
วันที่ 26 ส.ค. 2562
ราคารับซื้อ
ราคาตลาดสด
ปากคลองตลาด
ชนิดสินค้า
ราคา
เพิ่ม/ลด
บานไม่รู้โรย
สีม่วง
60.00
บาท/กก.
10.00
ดอกหน้าวัว
สีเขียว
100.00
บาท/กำ
0.00
ดอกหน้าวัว
สีชมพู
100.00
บาท/กำ
0.00
ดอกหน้าวัว
สีแดง
100.00
บาท/กำ
0.00
ปทุมมา กระเจียว
สีขาว
80.00
บาท/กำ
0.00
ราคาสินค้าเกษตรทั้งหมด