ราคาสินค้าเกษตร
วันที่ 26 ส.ค. 2562
ราคารับซื้อ
ราคาตลาดสด
กุ้งขาวแวนาไม
จุดรับซื้อ
ราคา
เพิ่ม/ลด
ห้องเย็นโชติวัฒน์
จ.สงขลา
145.00
บาท/กก.
5.00
กุ้งเอกนคร
จ.จันทบุรี
160.00
บาท/กก.
0.00
ฟาร์มกุ้งมานิตย์
จ.ตรัง
160.00
บาท/กก.
0.00
ชมรมผู้เลี้ยงกุ้งจ.ต...
จ.ตรัง
160.00
บาท/กก.
0.00
อ่าวค้อฟาร์ม
จ.ชุมพร
160.00
บาท/กก.
0.00
ราคาสินค้าเกษตรทั้งหมด