ราคาสินค้าเกษตร
วันที่ 18 ม.ค. 2562
ราคารับซื้อ
ราคาตลาดสด
น้ำยางสด
จุดรับซื้อ
ราคา
เพิ่ม/ลด
บจ.ท่าฉางรับเบอร์
จ.สุราษฎร์ธานี
36.00
บาท/กก.
1.00
ตลาดกลางยางพารานครศร...
จ.นครศรีธรรมราช
38.70
บาท/กก.
0.70
ราคาสินค้าเกษตรทั้งหมด