ราคาสินค้าเกษตร
วันที่ 24 พ.ค. 2562
ราคารับซื้อ
ราคาตลาดสด
ปลานิล
จุดรับซื้อ
ราคา
เพิ่ม/ลด
รินทร์แพปลา
จ.นครปฐม
39.00
บาท/กก.
0.00
กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงปล...
จ.อุบลราชธานี
58.00
บาท/กก.
0.00
อินทร์แป้นฟาร์ม
จ.สุรินทร์
58.00
บาท/กก.
0.00
ใบหยกฟาร์ม
จ.ขอนแก่น
60.00
บาท/กก.
0.00
กระถินฟาร์ม
จ.เลย
64.00
บาท/กก.
0.00
ราคาสินค้าเกษตรทั้งหมด