เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
ครม.เท2,900ล.ช่วยเกษตรกรปลูกพืชหลังนา
19 มีนาคม 2562
105

พล.ท.วีรชน สุคนธปฏิภาค รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ ว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกพืชหลังนา ปี 2561/2562 ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ ทั้งนี้เพื่อลดค่าครองชีพ ช่วยเหลือในส่วนของเกษตรกรผู้ปลูกพืชหลังฤดูกาลทำนา พืชไร่และพืชผัก จำนวน 4.87 ล้านไร่ ช่วยเหลือตามพื้นที่ปลูกจริงในอัตราไร่ละ 600 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 15 ไร่? โดยใช้จากงบประมาณรายจ่ายปี 2561 งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นที่กระทรวงการคลัง(กค.) อนุมัติให้กันเงินเบิกเหลื่อมปีถึงวันทำการสุดท้ายของเดือน มี.ค.2562 ภายในกรอบวงเงินไม่เกิน 2,932 ล้านบาท? และการสนับสนุนปัจจัยการผลิตไร่ละ 600 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 15 ไร่


สำหรับผู้ที่จะเข้าร่วมโครงการต้องขึ้นทะเบียนภายในวันที่ 31 พ.ค.2562 ส่วนพื้นที่นอกเหนือจากพื้นที่ลุ่มต่ำ 13 ทุ่งและภาคใต้ปลูก ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย.2561 ?30 เม.ย. 2562 จะต้องขึ้นทะเบียนภายในวันที่ 30 มิ.ย.2562? ขณะที่พื้นที่ภาคใต้ ปลูกตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค. ? 15 มิ.ย. 2562 จะต้องขึ้นทะเบียนภายในวันที่ 15 ส.ค.2562? โดยระยะเวลาดำเนินโครงการ ตั้งแต่เดือนมี.ค. ? ก.ย. 2562


แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
   
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×