ช้อปทั่วไทย สงกรานต์ Best Deal
“รักบ้านเกิด”

เป็นหน่วยงานที่เล็งเห็นความสำคัญของข้าว ซึ่งเป็นพื้นฐานของเศรษฐกิจไทย เราคัดสรรข้าวที่มีคุณภาพที่ดีที่สุดจากกลุ่มเกษตรกร ที่มีความตั้งใจที่จะพัฒนาตัวเอง เราขอเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และเป็นแรงผลักดันข้าวหอมมะลิไทยในเขตพื้นที่ทุ่งกุลา ให้มีศักยภาพในการแข่งขันกับตลาดโลก

Featured Products
THAILAND POST
 
Latest
Specials